• Formål

  • At sikre de bedst mulige betingelser for at alle elever trives


  • At sikre at alle børn føler sig som en del af et fællesskab.

 • PRINCIP

  På Hareskov Skole arbejder bestyrelse, ledelse, medarbejdere, forældre og elever for, at følgende principper er gældende:


  Hareskov skole er et anerkendende og trygt sted at være for alle.

  Alle, både børn og voksne, trives i dagligdagen på skolen, både enkeltvis og sammen med hinanden. Dette i et tidssvarende, kreativt, aktivt og engagerende læringsmiljø med fokus på hhv. de personlige, de sociale og de faglige kompetencer.
  Alle på og omkring Hareskov Skole taler og skriver ordentligt og respektfuldt til -, med - og om hinanden i dagligdagen. Både i og uden for skolen.

  Alle på og omkring Hareskov Skole har et fælles ansvar for trivslen på skolen. Fællesskabet på Hareskov Skole bygger på aktiv deltagelse, og dette fordrer gensidig tillid, opmærksomhed og oplevelsen af motivation; i faglig såvel som relationel henseende.

 • PRAKSIS

  På Hareskov Skole vil alle tilfælde af mistrivsel og mobning blive taget alvorligt. Disse begreber er dog svære at definere entydigt og vil blive tillagt forskellig betydning af forskellige mennesker.
  Med henblik på at skabe ejerskab for den fælles trivsel og for at den enkelte kan føle sig set, hørt og forstået, samarbejder børn, forældre, lærere, pædagoger og ledelse løbende om at definere og understøtte trivslen for den enkelte og for fællesskabet. Det kan ske gennem drøftelser med den enkelte elev i elevsamtaler, i klassen, på forældremøder, i forbindelse med den årlige Trivselsdag – og når der i øvrigt opstår behov herfor.


  På Hareskov Skole sikrer vi alle børn mulighed for at indgå som ligeværdige deltagere i et anerkendende og udviklende fællesskab.

  Det er lærernes, pædagogernes og ledelsens ansvar – i tæt samarbejde med forældrene – at skabe fleksible fællesskaber, der understøtter den personlige, sociale og faglige udvikling, både hos den enkelte elev og i klassen eller gruppen som helhed. Den professionelle voksne er her tillige den ærlige og interesserede voksne, som har barnet på sinde.

  • Lærere og pædagoger varetager dette ansvar gennem deres relationsarbejde, deres pædagogisk/didaktiske tilrettelæggelse af læringsmiljøet, samt deres fokus på understøttelse af en anerkendende og tillidsfuld samarbejdskultur.

  • Ledelsen varetager dette ansvar gennem tæt dialog og sparring med medarbejderne om ovennævnte; dette i såvel forebyggende som problemløsende regi.

  • Forældrene varetager dette ansvar gennem skabelse af tætte, dialogbaserede forældrenetværk, samt et fokus på positiv og løsningsorienteret italesættelse af skolerelaterede udfordringer og personer over for deres barn.

  • Alle parter varetager dette ansvar ved at skabe og opretholde en saglig og sober dialog ud fra en gensidig bevidsthed om, at alle arbejder med udgangspunkt i gode intentioner og med samme mål for øje.

  På Hareskov Skole og FFO bygger arbejdet med fællesskaber på anerkendelse, tillid, respekt, ret til forskellighed, ret til deltagelse og åbenhed, hvilket indbefatter tre vigtige faktorer:

  Alle børn, heriblandt børn med såvel særlige behov som særlige forudsætninger, har mulighed for at gå på Hareskov Skole og FFO.

  Alle børn er trygge ved og motiverede for at indgå i sociale, faglige og personlige relationer med andre børn og voksne.

  Det inkluderende fællesskab beriger alle børn i anerkendelse af, at diversitet er en styrke.

 • Redigeret

  Skolebestyrelsen,
  Hareskov Skole, den 1. november 2019

Del: