Frit skolevalg

Kapacitet på skolerne i Furesø Kommune

I henhold til folkeskolelovens § 40 stk. 2 fastsættes følgende kapacitet for Furesø Kommunes skoler i forbindelse med optagelse i normalklasser.

Antal klasser

I forbindelse med skoleårets planlægning fastsætter kommunalbestyrelsen hvert år antallet af klasser på de enkelte klassetrin på hver af skolerne. Beslutningen træffes efter indhentet udtalelse fra de respektive skolebestyrelser.

Kriterier for optagelse på en skole i Furesø Kommune

Ændringerne i folkeskoleloven der giver mulighed for mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser medfører, at kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinier for, hvordan optagelse skal finde sted, hvis der er flere elever, der søger en skole, end der er ledige pladser på den pågældende skole.

Indskrivning til børnehaveklasser

Ved indskrivningen til børnehaveklasser sker der ikke optagelse af elever uden for skoledistriktet før end distriktsindskrivningen er afsluttet medio januar.

Ansøgning om start i børnehaveklasse på en skole i Furesø Kommune fra elever med bopæl i andre kommuner har ansøgningsfrist den 7. november til behandling i forvaltningen. Alle ansøgninger der er kommet før denne dato, betragtes under et. Man kan forvente et svar 15. april.

Optagelseskriterier i prioriteret rækkefølge til ledige pladser.

A: Elever med bopæl i skoledistriktet kan altid optages på distriktsskolen. Dette gælder dog ikke, hvis undervisningspligten umiddelbart inden ønske om optagelse på skolen har været opfyldt på anden skole end distriktsskolen.

Elever, der flytter til skoledistriktet kan altid optages på distriktsskolen, hvis optagelsen søges i forbindelse med flytning.

B: Andre elever med bopæl i Furesø Kommune kan optages på en skole såfremt det gennemsnitlige elevtal på det ønskede klassetrin på skolen er under 24 elever pr. klasse.

I tilfælde af at flere elever end der er plads til, søger til én bestemt skole, gælder følgende kriterier for optagelse:

  1. Søskende  til elever på skolen går forud for andre

  2. Nærmere boende børn går forud for fjernere boende børn (gå afstand)

  3. Herefter lodtrækning

C: Elever med bopæl i andre kommuner kan optages i børnehaveklasse – 9. klasse, såfremt det gennemsnitlige elevtal på det ønskede klassetrin på skolen er under 24 elever pr. klasse og i 10. klasse, såfremt elevtallet på 10. klasseskolen (Egeskolen) er under 154 elever.

I tilfælde af at flere elever end der er plads til, søger en bestemt skole, gælder følgende kriterier for optagelse:

  1. Søskende til elever på skolen går forud for andre

  2. Børn optaget i daginstitutioner i Furesø Kommune går forud for andre børn

  3. Nærmere boende børn går forud for fjernere boende børn (gå afstand)

  4. Herefter lodtrækning

En elev, der er startet i en folkeskole, kan forblive i denne skole, uanset at der flyttes bopæl

Del: