• Formål

  • Sikre at mobiltelefoner ikke bliver et forstyrrende element i hverdagen

 • Baggrund

  På Hareskov Skole og FFO tillader vi, at eleverne/børnene må medbringe mobiltelefon på forskellig vis alt afhængigt af klassetrin/årgang.

  Personalet er klar over, at mange forældre opfatter mobiltelefonen som en ”livline”, som barnet nemt kan bruge, hvis der sker noget, og mobilen kan også være en nem måde til at få fat i sit barn på.

  Personalet er ligeledes klar over, at flere elever har brug for deres mobiltelefoner efter skoletid eller efter de forlader FFO’en.

  Mobilpolitikken skal dog sikre, at brugen af mobiltelefoner ikke er et forstyrrende element i hverdagen og derved forringer undervisnings- og fritidsdelen.

  Vi har et stort fokus på, at støtte børnene og skabe læring omkring sund adfærd og hensynsfuldhed i forhold til brugen af mobiltelefonen. Ligeledes forventer vi, at I som forældre taler med jeres barn om mobilbrug - formål, etik og sprog, og at vi i fællesskab støtter op omkring dette.

 • Generelle retningslinjer i Skole & FFO:

  Ved brug af mobiltelefon forventes det, at eleverne/børnene udviser god opførsel, og udelukkende bruger det til et positivt formål. Det indebærer bl.a., at telefonen ikke bruges til at mobbe eller på anden måde generer eller krænker andre. Det er ikke tilladt at fotografere og filme andre personer uden deres vidende og accept. Materialet må ikke lægges ud på internettet uden godkendelse fra barnets forældre.

  Billeder på internettet: https://www.datatilsynet.dk/borger/internettet/billeder-paa-internettet/

  Elever skal ikke ringe hjem vedr. forhold i Skolen eller FFO’en uden forudgående aftale med lærere/pædagoger. Sker dette alligevel, forventer vi, at man som forælder altid beder barnet om at ordne det med Skolens og FFO’ens voksne. Vi kontakter naturligvis forældrene, hvis der opstår situationer eller sygdom, der fordrer jeres indsats.
  Hvis forældre skal i kontakt med deres børn, kan der ringes til kontoret, og i FFO-tiden kan der ligeledes kommunikeres via Iportalen.

  Ved gentagne overtrædelse af de fastsatte retningslinjer for mobil-politikken afleveres elevens/barnets mobiltelefon på kontoret, hvor den opbevares til slut på skole/FFO-dagen. Forældre kontaktes, hvis der skønnes behov for dette.

  Hvis mobiltelefonen indgår i undervisningssammenhæng, er det underviseren, der fastsætter reglerne herfor.
  Skole/FFO kan ikke gøres ansvarlig for ødelagte eller bortkomne mobiltelefoner, og det skal altid medtænkes, at barnet selv skal kunne påtage sig ansvaret for telefonen.

 • Særligt for skoledelen gælder det:

  Personalet på de enkelte årgange fastlægger de konkrete regler og retningslinjer for brug af mobiltelefoner i såvel undervisningen som frikvartererne. Disse regler og retningslinjer vil være fælles for alle klasser på årgangen og skal kommunikeres tydeligt ud til såvel elever som forældre.


  Skolen forbeholder sig ret til at oprette og definere mobilfri-zoner.

 • Mobiltelefon i FFO-tiden

  FFO1:

  Generelt:
  • Børnenes mobiltelefoner skal være i skoletasken og må ikke avendes i FFO-tiden.

  Særligt gældende for 3. kl.:
  • I foråret (fra 1. januar) må børnene benytte deres mobiltelefoner i 3. kl.-rummet ved ’særlige’ lejligheder, som er tilrettelagt af den voksen-ansvarlige i 3. kl. rummet. Det vil typisk være med udgangspunkt i forskellige pædagogiske læringsforløb, som er relevante for aldersgruppen - herunder et fokus på overgangen til Gasværket (FFO2), hvor børnene oplever større frihed under ansvar og gradvist bliver mere og mere selvstændige.

   

  Gasværket (FFO2+3):
  I Gasværket er der ikke en decideret afgrænsning af brugen af mobiltelefoner i hverdagen, men derimod et særligt fokus på, hvor, hvor meget og hvordan den benyttes i forskellige sammenhænge.
  • Børnene må gerne medbringe og benytte mobiltelefon i Gasværket.
  • Der skal vises hensyn til andre, når børnene taler og bruger mobiltelefonen, og det forventes, at man er opmærksom på at tale afdæmpet eller gå afsides, hvor og hvornår det måtte kræves.
  • Det anbefales generelt, at mobiltelefonen er på lydløs eller vibrator, når børnene er på værksted eller i gang med anden planlagt aktivitet, så det ikke forstyrrer – lige som nærværet omkring aktiviteten og dem man er sammen med er i fokus.
  • Ved børnemøder, samlinger og særlige arrangementer skal mobiltelefonen være slukket eller lagt væk.
  • På ture må mobiltelefonen benyttes efter aftale med personalet.
  • Der er et særligt fokus og dialog omkring, hvordan børnene kommunikerer med hinanden – herunder det sprog og den tone, der anvendes via bl.a. sms, snapchat o. lign.
  • Caféen er via dialog med børnene et særligt forsøg, hvor der er mobilfri-zone.
  • Vi er særligt opmærksomme på, hvis et barn har svært ved at rette sin fulde opmærksomhed mod hverdagens aktiviteter/leg og kammerater. Altså, hvis brug af mobiltelefon forhindrer den enkelte i at få udbytte af
  aktiviteterne på FFO’en.


  Vi opfatter det generelt som et fælles projekt, institutioner, forældre og børn imellem, at børnene udvikler en ”sund” og lærerig måde at håndtere deres brug af mobiltelefonen. Forældre og personale skal således i fællesskab være opmærksomme på børnenes anvendelse af mobiltelefonen.

Del: