• FORMÅL

  • At sikre at elever får mulighed for lære på forskellige måder.

 • UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

  På Hareskov Skole arbejder vi med understøttende undervisning (UU) ud fra et helhedssyn, hvor UU skal understøtte den faglige og sociale læring, samt den personlige udvikling for alle skolens elever.
  UU skal sikre, at eleverne møder endnu flere forskellige måder at lære på, at de har tid til faglig fordybelse, samt at de har mulighed for at arbejde med et bredere udsnit af deres evner og interesser. Det være sig eksempelvis udeskole og anden anvendelsesorienteret undervisning, hvor der er fokus på at bringe viden og læring i spil i praksis. Hermed bibringes eleverne en klar fornemmelse af, at deres viden og kompetencer er relevante og efterspurgte i det samfund, de er en del af.

  UU skal bidrage til at hæve det faglige niveau og ikke mindst trivslen, og den skal supplere og understøtte læringen i fagene.


  UU favner blandt andet ”Læringscafé”, ”Motion & Bevægelse” og ”Trivsel”.

 • LÆRINGSCAFE

  Hareskov Skole har udarbejdet indeværende principper med henblik på at højne det faglige niveau. For at understøtte dette, tilrettelægges undervisningen i Læringscaféen inden for
  nedenstående ramme, benævnt ”De 6 F’er”. Vægtningen af- og arbejdet med de enkelte områder vil variere fra klassetrin til klassetrin, alt afhængig af konteksten. De 6 F’er bygger på følgende fokusområder:


  Færdiggørelse af konkrete lektier. Dette forstået som egentlig lektiecafé.

  Forberedelse til den kommende undervisning. Her kan eleven arbejde med baggrundsviden eller konkrete opgaver i forhold til den kommende undervisningstime eller periode. Dette med henblik på at gøre sig så fagligt undervisningsparat som muligt.


  Fordybelse. Her kan der arbejdes med informationssøgning, bibliotekstid, læsning, oplæsning osv. Debatter, diskussioner og samtaler om interessante dilemmaer, aktuelle problemstillinger eller spændende emner vil ligeledes være muligt. Inden for fordybelsesområdet vil der således være fokus på, at eleven har tid og ro til at reflektere og danne sig idéer, meninger og forestillinger.


  Faglig træning. Her kan eleven arbejde med træningsopgaver samt andre typer opgaver, hvortil der er behov for gentagelse og oparbejdelse af sikkerhed og selvtillid.


  Faglig hjælp. Her kan der arbejdes med forskellige former for hjælpeforløb af kortere eller længere varighed. Der kan ligeledes etableres støtteforanstaltninger til enkeltelever eller grupper, som har behov for faglig hjælp og en tættere kontakt til underviseren med henblik på at arbejde med næste udviklingszone.


  Faglig udfordring. Her kan elever med stort fagligt overskud inden for et givent område arbejde med stof, som er beregnet til ældre elever eller som på anden måde vil udfordre deres evner og ambitioner. Der vil være stort fokus på nysgerrighed og fordybelse i alt fra detaljen til de store helheder.


  Gældende for Læringscaféen på Hareskov Skole er, at det – elev, skole og hjem imellem - er vigtigt med en klar forventningsafstemning omkring lektier. Der forekommer således fortsat lektier på trods af Læringscaféens tilstedeværelse. Samtidig er det vigtigt, at der informeres fra skole til hjem vedr. det faglige indhold i perioder, hvor eleverne ikke har lektier for. I den forbindelse er det vigtigt at pointere, at man stadig som forældre har ansvar for at følge op på sit barns læring.

 • REDIGERET

  Skolebestyrelsen, Hareskov Skole,
  Marts 2016

Del: