• Formål

  • medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner i skolens regi.

 • Baggrund

  Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt, når eleverne bliver unge og voksne trafikanter. Når de unge forlader Hareskov Skole efter 9. Klasse, står de over for de 10 farligste år i trafikken. Det vil vi på Hareskov Skole gerne være med til at ruste dem til.


  Færdselspolitikken revideres hvert andet år, så den er bedst tilpasset de aktuelle forhold.

 • Mindre morgenmylder

  Skolens holdning er, at det er vigtigt, at børnene lærer at færdes i trafikken ved at cykle eller gå i skole. Det giver bedre trafikanter, mindre trafikkaos og mere tryghed for alle.


  Skolebestyrelsen udarbejder en folder, som skolen udsender til forældrene en gang om året, og lægger på skolens hjemmeside. Folderen opfordrer blandt andet forældre til at aflevere før kl. 7.45, hvis man kører i bil, lade børnene selv gå ind i klassen når man er i bil, informerer om parkering for biler og cykler osv.

 • Lavere hastighed på skolevejene

  Lav hastighed er en af de allerbedste måder at sikre en tryg skolevej. Skolen gør derfor både forældre og personale opmærksomme på, at hastighedsgrænsen i hele Hareskov By er 40 km/t, og at der er 30 km/t zoner på Gl. Hareskov Vej (mellem Skandrups Alle og Skovmose Alle) samt Skovbovænget (mellem Skovmose Alle og Mosevænget). Skolebestyrelsen vil løbende arbejde for yderligere tiltag, der kan dæmpe hastigheden på vejene i Hareskovby.

 • På cykel til skole

  Hareskov Skole anbefaler generelt, at børnene cykler til skole. Skolevejen skal være øvet mange gange sammen med en forælder, før børnene kører på egen hånd. Husk cykelhjelmen! Gode råd til forældrene findes i folderen ”Foden på egen pedal”, som kan hentes på Rådet for Sikker Trafik (tidligere Rådet for Større Færdselssikkerhed) hjemmeside www.sikkertrafik.dk

  Hareskov Skole deltager hvert år i Cyklistforbundets kampagne Alle Børn Cykler. Færdselskontaktlæreren sørger for opslag på Forældreintra og orienterer de enkelte lærerteams, så der kan skabes mest muligt opmærksomhed om kampagnen.

 • Lygter i den mørke tid

  Alle har lys på cyklen i den mørke tid. Færdselskontaktlæreren undersøger muligheden for at arrangere cykel og lygte-eftersyn i samarbejde med politiet. Hvert år bestræber skolen sig på at bestille reflekser til skolens elever fra Trygfonden eller andre tilbud. Dette forudsætter at Trygfondens tilbud fortsætter.

 • Cykelhjelme

  Vi opfordrer alle lærere, elever og forældre til at bruge cykelhjelm. Cykelhjelme skal altid benyttes i skoleregi. Lærere orienteres herom på lærermøder, eleverne i klasserne og forældrene på forældremøder og/eller i nyhedsbreve. Skolen har ekstra cykelhjelme til udlån. Disse lånes på skolens kontor.

 • Skolepatrulje i praksis

  Hver morgen i tidsrummet 7.40-8.00 skal der være 2 SP’ere på vagt fodgængerfeltet på Skovbovænget ved Poppel Alle. Færdselskontaktlæreren er ansvarlig for organiseringen og oplæringen af de nye SP’ere i samarbejde med politiet. Færdselskontaktlæreren og SP´erne holder møde om det daglige arbejde efter behov, mindst én gang hvert halvår. Lærerne viser smidighed, når en SP kommer senere til timen efter vagt.

 • Skolepatrulje, opbakning og belønning

  Elever, lærere, forældre og beboere i lokalområdet opfordres til at bakke op om skolepatruljen og respektere deres anvisninger. Det sker i klasserne, på personalemøder og til forældremøder/på forældreintras opslagstavle samt ved mødet med lokalområdets beboere på gaden.


  SP’erne belønnes for deres indsats af skolen, der afsætter midler til dette. Færdselskontaktlæreren står for det praktiske med tildeling af belønning, der kan være i form af gavekort, Tivolibesøg med alt betalt (her giver Rådet for Sikker Trafik et mindre tilskud, hvis skolen giver mindst det samme), eller lignende.

 • På cykeltur med skolen

  Inden turen skal børnene instrueres i, hvordan man kører på tur som en stor gruppe:


  • Cyklerne skal være i orden hjemmefra
  • Kør én og én, hold en bestemt rækkefølge
  • Hold afstand, giv tegn. Stop ved vejkryds, stol ikke på, at den forankørende har orienteret sig, se selv efter
  • Alle skal køre med cykelhjelm, også lærere og pædagoger.

 • På tur med skolen i øvrigt

  Klasserne orienteres på forhånd om, at alle har ansvar både for sig selv og hinanden, når de er på tur. Inden turen orienteres børnene om evt. særlige steder eller forhold i trafikken, som de skal være opmærksomme på.

  UNDERVISNING

  Vi vil gøre undervisningen praktisk og nærværende med stor involvering af eleverne. Derigennem skal de rustes til at

 • Færdselsundervisning i hele skoleforløbet.

  Vi skal undervise i færdsel i alle klasser. Trinmålene efter 3., 6. og 9. klasse er bindende.

  • Yngste klasser: Rollen som fodgænger
  • Mellemtrinnet: Cyklen. Skolen bestræber sig på at afholde cyklistprøve i 6. klasse hvert år. Dette foregår i samarbejde med nogle af kommunens øvrige skoler og lokal-politiet.
  • Ældste klasser: Repetition og attituder samt holdninger diskuteres. De store klasser skal samtidig forholde sig til alkohol, knallerter, medansvar, hjem fra fester osv.

 • Materialer til færdselsundervisning

  Skolen underviser i Rådet for Sikker Trafiks materialer, der ligger gratis tilgængelig på www.sikkertrafik.dk/skole.

  Færdselskontaktlæreren orienterer om tilbuddene på Rådet for Sikker Trafik’s hjemmeside ved indlæg på lærermøde og via Personaleintra eller mail.

 • Planlægning af undervisningen

  Klasselærerne skal planlægge færdselsundervisning. Dette koordineres med de øvrige lærere i klassen/teamet. Undervisningen skal være nært knyttet til praktiske øvelser og iagttagelser i trafikken. Lærerne opfordres til at inddrage færdselsundervisningen i den daglige undervisning, hvor man fx går og cykler til og fra idrætsarrangementer, er på ekskursioner eller ture, opgaveløsning i lokalområdet mm.

 • Den åbne skole og færdselsundervisningen

  Klassens lærerteam opfordres til at invitere gæster til færdselsundervisningen. Politiet er fast samarbejdspartner og inviteres så ofte, som det er muligt.


  LIVE ambassadører inviteres til at deltage i undervisningen én gang i udskolingen (7, 8 9 klasse).

  Repræsentanter for andre trafikantgrupper kan også inviteres – eksempelvis lastbilchauffører.

 • Færdselskontaktlærerens arbejdsopgaver

  Færdselskontaktlæreren står for koordination af undervisning, samarbejde med politiet, opdatering af kolleger vedr. materialer m.v. Færdselskontaktlæreren skal orientere om færdselsundervisning til skolens lærere: Formål, trinmål, Rådet for Sikker Trafik’s hjemmeside, muligheder for at integrere færdselsemner i anden undervisning osv.

  - Klasselærerne har ansvar for at planlægge undervisningen i klasserne. Det sker i samarbejde med det øvrige team omkring klasserne.
  - Kontaktlæreren vejleder klasselærerne i 6. klasse til forberedelse og afvikling af cyklistprøven.

 • Ressourcer til færdselsundervisningen

  Hareskov Skole har en færdselskontaktlærer. Skoleledelsen samarbejder med færdselskontaktlæreren om tilstrækkelig tid til løsning af opgaverne. Vi afsætter midler til, at færdselskontaktlæreren med 3-4 års mellemrum kan deltage på et af Sikker Trafiks kurser om færdselspædagogik.

 • ROLLEMODELLER

  Vi vil arbejde for, at lærere og forældre husker deres rolle som forbilleder i trafikken. Forældre og skole skal være med til at grundlægge gode trafikvaner tidligt samt holde dem ved lige, da det er lettere at etablere gode vaner fra starten end at ændre dårlige vaner senere i livet.

 • Skolens ansatte: (sikker kørsel, cykelhjelm, P-pladsen, fodgængerfeltet)

  Alle skolens ansatte signalerer rigtig og sikker adfærd i trafikken. Det gælder i egne biler, og når de ansatte kører på cykel til og fra skole. Biler skal parkeres på P-pladserne, som anvist på skolens hjemmeside. På cykelture med elever, skal medarbejdere og elever bruge cykelhjelm. Skolens hjelme kan lånes på kontoret.

 • Forældrene: (rollemodel, fart, seler, afsætning, skolepatrulje)

  Forældre er rollemodeller for deres børn – store som små. På forældremøder og/eller i nyhedsbreve indgår skolen i en dialog om forældres ansvar og rolle som ’det gode eksempel’ i trafikken.

 • Skolens ældste elever: (store og små sammen, forbilleder, bliv skolepatrulje)

  Skolen vil, gennem undervisningen og på andre måder, gøre de ældste elever opmærksom på, at de ofte fungerer som rollemodel for de mindre elever. Samtidig opfordrer skolen ansvarsfulde elever til at bliver SP’ere.

  Som et forsøg kan skolen stille faciliteter til rådighed for, at der kan oprettes gåbusser for de yngste elever. Begrebet gåbus er beskrevet på hjemmesiden: www.gåbus.dk, hvor der også et præsentationsmateriale. Forældre og elever skal selv administrere ordningen. Der kan laves en hjemmeside, hvor både gåbusledere og medlemmer kan melde sig til, eller alternativt kan app’en på www.gåbus.dk benyttes. Forældre der lader børn blive fulgt i skole via en gåbus kan aftale en belønning til deres gåbusleder. Skolen påtager sig i øvrigt ikke noget ansvar i forbindelse med ordningen.

 • SAMARBEJDE

  Hareskov Skole erkender, at det er nødvendigt med et bredt samarbejde om elevernes trafiksikkerhed. FDoerærfoldr rveilnvei både være initiativtagere og deltagere i relevante sammenhænge.

  Hareskov Skoles undervisning i færdsel bygger på forudsætninger, som eleverne har med hjemmefra. Forældrene mindes om, at de skal lære børnene at cykle sikkert, og de skal vedligeholde børnenes cykler.

   

 • Politiet

  Færdselskontaktlæreren er bindeled til politiet og sikrer, at kontakten er etableret. Konkrete aftaler træffes af den enkelte klasselærer. Skolens ledelse tager i samarbejde med skolebestyrelsen kontakt til politiet og kommunens tekniske forvaltning for en evt. revurdering af skolevejene, når og hvis dette er aktuelt.

Del: