• Formål

  • At sikre højst mulig udnyttelse af de ressource Hareskov Skole får tildelt


  • At sikre et fagligt og socialt udviklende miljø

 • SKOLENS STRUKTUR OG PERSONALE

  Hareskov Skole er en tresporet skole bestående af et Børnemiljø (0.-5. klasse), et Ungemiljø (6.-9. klasse), samt et Sprog/læsetilbud (0.-6. klasse). Alle lærere har primær tilknytning til én af afdelingerne, men mange lærere underviser dog ligeledes i en anden afdeling. Hver afdeling har en afdelingsleder tilknyttet.


  Alle årgange har skolepædagoger tilknyttet. De afsatte pædagogressourcer til dette er flest i de mindste klasser og falder gradvist, efterhånden som eleverne bliver ældre.

 • KLASSEDANNELSE, -DELING OG -SAMMENLÆGNING

  Ved klassedannelse, -deling og -sammenlægning er det skolens ledelse, der træffer beslutning om den endelige elevfordeling. Dette sker på baggrund af dialog med lærere, pædagoger og forældre. Der tages hensyn til elev- og elev/lærer-relationer, til faglig balance, samt til fordeling af børn med særlige behov og særlige kompetencer.


  Skolebestyrelsen orienteres om forløbet.

 • ÅRGANGSTEAMS

  Alle årgangsteams består af lærere og pædagoger, som er tilknyttet årgangen. Af faglige hensyn kan der dog forekomme lærere, der underviser på årgangen uden at være tilknyttet teamet. Teamet holder ugentlige teammøder med både trivselsmæssigt og fagligt indhold.


  Ved fagfordelingen søges det sikret, at der skabes velfungerende teams med udgangspunkt i, at teamet som helhed besidder de nødvendige og tilstrækkelige kvalifikationer til at varetage undervisningen i de enkelte fag. Desuden tilstræbes en bred erfaringsmæssig variation i teamet.

 • FREMMEDSPROG

  På Hareskov skole gives eleverne mulighed for at få undervisning i engelsk, tysk og fransk.


  Fra 1. klasse modtager eleverne undervisning i engelsk.


  Fra 5. klasse tilbydes eleverne undervisning i enten tysk eller fransk.


  Oprettelse af sproghold forudsætter en tilmelding, der skønnes at være ressourcemæssigt forsvarlig.

 • SKEMALÆGNING

  På Hareskov Skole lægges et grundskema, og her gælder det, at et fags timetal skal opfattes som en årsnorm og kan variere i forskellige perioder.

  Det enkelte årgangsteam kan ændre grundskemaet, så det til enhver tid passer til den undervisning og de aktiviteter, som skal foregå.

  Hjemmeklasseprincippet gælder for alle klasser, hvilket betyder, at alle klasser på Hareskov skole har et klasselokale, som en fast base for netop deres klasses aktiviteter.

  Desuden vil eleverne i klasse- såvel som årgangsregi anvende faglokaler, PLC, grupperum, fællesrum m.m. i undervisningen.

  Ved skemalægning af grundskemaet tages der udgangspunkt i, at alle klasser møder kl. 8.00 samt at eleverne ikke må have mellemtimer. Desuden tillægges modulordningen høj prioritet. Modulordningen består i, at undervisningen i de enkelte fag i videst muligt omfang gennemføres i to sammenhængende lektioner, hvilket giver mere tid til fordybelse samt til variation i undervisningen, herunder bevægelse og motion.

  Ved skemalægning af grundskemaet sørges der endvidere for tildeling af faglokaler i de fag, hvor det er nødvendigt. Såfremt der er lokaler med for lille kapacitet, vil det være de ældste klasser, som har fortrinsret. En klasses tildeling af faglokaler i kreative fag søges fordelt over hele ugen.

  PLC tilstræbes bemandet i hele skolens åbningstid. Såfremt dette ikke lader sig gøre, vil PLC kun kunne benyttes af elever eller klasser, som følges med en voksen. PLC indeholder et ”kombibibliotek”, hvor det forventes, at elever og øvrige borgere gensidigt tager hensyn til hinanden.

 • SÆRLIGE RESSOURCEOPGAVER

  Skolens særlige ressourceopgaver indeholder en bred vifte af foranstaltninger; herunder vejledningsopgaver, støtteopgaver, faglige- og socialt betingede hjælpeforanstaltninger, samtaleforløb, forebyggende trivselsforløb osv. Fordelingen af de særlige ressourceopgaver foretages af skolens ressourceteam, bestående af ledelse, vejledere og lærere. Ressourcetimerne skal ikke opfattes som statiske, men kan variere efter behov ud fra en løbende vurdering, foretaget af ressourceteamet.

  ”Kompasset”, som er skolens enhed for inkluderende fællesskaber og trivsel, er en vigtig del af de særlige ressourceopgaver. Kompasset er i tæt samarbejde med ledelse, KIL og PPR. Se følgende link for beskrivelse af Kompasset: Kompasset på Hareskov Skole

 • VALGFAG

  Hareskov Skole tilbyder obligatorisk valgfagsundervisning i fagene Håndværk/Design, Musik og Madkundskab. Desuden tilbydes valgfaget Musical til eleverne i 9. klasse.

 • LÆRINGSCAFÉ

  Eleverne har læringscafé på alle årgange, hvilket er en del af UU-undervisningen. Læringscafé-timerne baserer sig overordnet set på disciplinerne Færdiggørelse, Dygtiggørelse og Forberedelse.

 • TO-VOKSENTIMER

  To-voksentimer tildeles klasserne efter behov og tages af de timer, der er indeholdt i skolens samlede timetildeling.


  To-voksentimerne består primært af en lærer samt en pædagog. I enkelte tilfælde kan der dog være tale om to lærere, fx i forbindelse med håndværk/design, fysik/kemi og madkundskab.

 • VIKARDÆKNING

  Det tilstræbes, at der vikardækkes ved sygdom samt ved planlagt fravær.


  Der vikardækkes ”nedefra”, så de yngste klasser tilgodeses først. To-voksentimer vikardækkes, hvis det er muligt, idet hele klasser har 1. prioritet. Ældre elever kan evt. arbejde selvstændigt i klassen uden lærer eller sendes hjem med hjemmearbejde.

  Såfremt det er muligt, dækkes vikaropgaver af kendte voksne.

   

 • OPHOLD I FRIKVARTERER

  Eleverne på Hareskov Skole må i frikvartererne opholde sig på gangene, på PLC eller udenfor på skolens område. De konkrete regler og aftaler i forhold til dette bestemmes i årgangsteamet eller i afdelingen.


  Eleverne i 7., 8. og 9. klasse må opholde sig uden for skolens område i frikvarterer og mellemtimer, såfremt de har en tilladelse fra hjemmet. Ordningen forudsætter, at eleverne tager hensyn til borgerne i lokalmiljøet.


  Tilladelse fra forældrene sker skriftligt på foranledning af klasselæreren. Såfremt det bliver nødvendigt at inddrage tilladelser til enkelte elever eller klasser, informeres forældrene om årsagen hertil.


  Det er ikke tilladt for eleverne at ryge i skoletiden.

 • REDIGERET

  Skolebestyrelsen,
  Hareskov Skole, den 1. november 2020

  Næste tilsyn
  Den 1. november 2022

   

Del: