Sprog- og Læsehuset er et kvalificeret tilbud i Furesø kommune til elever med specifikke sprog-, læse- og skrivevanskeligheder, dysleksi, dyspraksi og dysfasi.
Eleverne har normale kognitive ressourcer.

Sprog-Læsehuset
 • Målgruppe

  Børnenes vanskeligheder kan vise sig på forskellige måde, og fælles for dem er, at de kan have svært ved:

  • At huske en besked – ringe arbejdshukommelse

  • At forstå talt sprog

  • At danne sætninger

  • At finde de rigtige ord

  • At udtale sprogets lyde korrekt

  • Ringe selvopfattelse

 • Organisation og ledelse

  Hareskovens Sprog- og Læsehus er placeret i den gamle inspektørbolig på Hareskov skole. Vi tilstræber en klassestørrelse på 6-7 fordelt på 4 klasser. Eleverne placeres så vidt muligt i en klasse med elever i samme aldersgruppe.

  Eleverne følger de fastsatte regler om undervisningstimetal fra Undervisningsministeriet.

  Vi tilstræber samarbejde med den almindelige undervisning på Hareskov skole ved at indgå i forskellige undervisningsrelationer og arrangementer.

  Hver klasse har en eller to faste læselærere, der har læse-skrivevanskeligheder som speciale.

  Til Hareskovens Sprog- og Læsehus er tilknyttet et tværfagligt team bestående af Hareskov skoles leder, psykolog, talepædagog, sundhedsplejerske, UU-vejleder og læsekonsulent.

  Undervisningen varetages af lærere med specialviden eller uddannelse indenfor læsning.

 • Visitation

  Visitation for Sprog- og Læsehuset foregår via Inklusionsforum for børne- og ungeområdet, med afsæt i distriktsskolens skoleleders indstilling.

 • Revisitation

  Hareskov skoles leder indstiller barnet til revisitation efter:

  • En pædagogisk – psykologisk vurdering

  • En handleplan, der bl.a. omfatter en vurdering af, om barnets primære udfordring fortsat er vanskeligheder ved læsning og skriftsproglige vanskeligheder.

  • En vurdering af barnets resultater.

 • Lovgrundlag

  Tilbuddet fungerer i henhold til Folkeskoleloven (LBK nr 998 af 16/08/2010) §3 stk. 2, §20 stk. 2 og §22.
  For vejledning i klager henvises til §51.

  Øvrige regler:
  Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (BEK nr 885 af 07/07/2010).
  Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (VEJ nr 4 af 21/01/2008).

 • Pædagogisk profil

  Grundelementerne i undervisningen er dels at udbygge og vedligeholde sprog, læse- stavefærdighederne og dels at arbejde med metoder og hjælpemidler, som kan kompensere for de manglende færdigheder. Begge former for undervisning bygger grundlæggende på at skabe motivation, selvtillid, og tro på, at det nytter at arbejde med vanskelighederne.

  Arbejdet vil fortrinsvis være organiseret i en helhedsbaseret undervisning, der tilrettelægges som emneuger, projekter, fordybelsesuger, kurser mm.

  De almene principper for det pædagogiske arbejde er individuel undervisning med direkte træning og megen tid til indlæring. Struktureret og systematisk arbejde er af afgørende betydning for et barn med læse- eller sproglige vanskeligheder. Der vil i mange tilfælde arbejdes med overindlæring af grundelementerne i såvel dansk og matematik som andre boglige fag.

  Hvert år, omkring skolestart, indgår en lejrskole som en del af undervisningens indhold og vil altid have et klart formål. I perioden før og efter lejrskolen vil der arbejdes tværfagligt med denne. Lejrskolen er med flere overnatninger og uden forældre.

  I hverdagen arbejder vi på at skabe motivation, selvtillid og tro på at det nytter at arbejde med vanskelighederne. Udgangspunktet er et helhedssyn på eleven, hvor vi vægter fysiske, psykiske, sociale og faglige kompetencer. Det betyder, at trivsel, adfærd, social træning, arbejds-, kost-, sovevaner, konfliktløsninger, trøst og opmuntring er områder, som prioriteres højt.

  Der arbejdes med it i undervisningen i stort set alle fag.

  Hver enkelt elev har en personlig computer med både kompenserende og støttende programmer. Programmerne er fra Mikroværkstedet og kan downloades på www.tjektasken.nu ved brug af elevens Unilogin. Vi er selvfølgelig behjælpelige med vejledning og installering.

  Vi evaluerer også omkring it, så vi kan sikre os, at eleverne behersker de kompenserende it-programmer, da det er dem, de skal bruge i det videre uddannelsessystem.

  Der afholdes IT-kursus for forældre hvert år.

 • Kompetancecenter/Videnscenter

  Endnu ikke udviklet i forhold til de øvrige skoler i kommunen. Anvendes kun på egen skole.

 • Mål for tilbuddet

  Alle de specialpædagogiske indsatser og tilbud tager udgangspunkt i barnets eller den unges særlige ressourcer og udfordringer. Undervisningen tilrettelægges i overensstemmelse med barnets eller den unges individuelle handleplan og de mål, som handleplanen aktuelt beskriver.

  For Læseklassen gælder følgende mål:

  • at så mange af børnene og de unge tilegner sig et læse- og skriveniveau, der er alderssvarende

  • at alle børnene og de unge rykker sig i forhold til deres individuelle mål (procesmål i handleplanen)

 • Forældresamarbejde

  Skole-hjem samarbejdet har høj prioritet. Igennem dette samarbejde sikrer vi elevens faglige, sociale, fysiske og psykiske udvikling. I løbet af året afholdes der 3 samtaler, hvor eleverne deltager i de 2 af dem. Ved den 3. udviklingssamtale diskuteres elevens videre skoleforløb. I denne udviklingssamtale deltager eleverne ikke. Forældrenes opbakning er afgørende for barnets udvikling og for hvor hurtigt det rykker sig.

  I Hareskovens Sprog- og Læsehus giver vi lektier for, men vi tilstræber at eleverne magter at lave dem alene. Forældrene fungerer som støtte til gennemlæsning af opgaver, lytter til højtlæsning eller lign. Hvis lektierne er for svære, skal I straks kontakte os. Alle elever har fået udleveret en lektiebog, som skal med i tasken hver dag. Det forventes, at eleverne læser hver dag også i ferierne.

  Vi følger Hareskov skoles test- og evalueringsplan, dog med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer. Testplanen ligger på skolens hjemmeside: www.hareskovskole.dk udover de standardiserede test foretages der også løbende evaluering af eleverne, for at sikre at undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau. Testresultaterne gennemgås sammen med eleverne og danner udgangspunkt for elevens individuelle mål i samarbejde med forældre i forbindelse med udviklingssamtalerne.

  Lektier vil altid skrives på elevintra, hvor eleverne også kan holde sig orienteret. Opgaver kan også sendes til lærerne på Intra. Forældrene bedes holde sig orienteret via Intra.

 • Fritidsordning

  Børn til tilbuddet kan frit vælge fritidsordning.

 • Transport

  Børn og unge, der er henvist til dette tilbud og hvor tilbuddet er på en anden skole end distriktsskolen, vil få tilbudt transport efter gældende regler

Kontaktoplysninger

Hareskov Skole

Poppel Alle 6

3500 Værløse

www.hareskovskole.dk

Hareskovskole@furesoe.dk

Skoleleder: Claus Ibsen

Del: